INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ PRACOWNIA MATERACY

1)        Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA MATERACY Joanna Dżmełyk, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 32, 61-055 Poznań. PRACOWNIA MATERACY jako administrator decyduje o tym jak powierzane dane osobowe będą wykorzystywane.

2)        Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt:

a)        telefon: 693 661 752

b)        drogą elektroniczną e-mail: kontakt@pracowniamateracy.pl

c)        tradycyjną drogą pocztową: PRACOWNIA MATERACY, ul. Gdyńska 32, 61-055 Poznań.  

3)        Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez PRACOWNIA MATERACY

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz. UE L 119 s.1), oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

4)        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez PRACOWNIA MATERACY, oraz cel ich przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych przez PRACOWNIA MATERACY jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu przedstawienia ofert handlowych, jak również realizacji zamówień sprzedaży. Pozostawione dane jak numer telefonu i adres e-mail, ułatwią nam bezpośredni kontakt z Państwem w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu podczas prezentowania oferty handlowej, jak również realizacji zamówienia.

Możliwe jest również wyrażenie zgody na otrzymywanie za pośrednictwem drogi elektronicznej tj. telefon, sms, mms, e-mail, oraz poczty tradycyjnej, treści marketingowych na temat obowiązujących promocji i akcji organizowanych przez PRACOWNIA MATERACY, oraz ich partnerów. Po wyrażeniu takowej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane. 

5)        Dobrowolne podanie danych osobowych

W celu przedstawienia oferty handlowej, jak również realizacji zamówień handlowych, PRACOWNIA MATERACY wymaga podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu. W przypadku realizacji zamówień handlowych w niektórych przypadkach wymagane będzie również podanie adresu pod który dostarczany zostanie zamówiony towar. W przypadku odmowy podania z jakiegokolwiek powodu wyżej wymienionych danych, niemożliwym będzie przedstawienie oferty handlowej, jak również zrealizowanie zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem przypadków których wymagają tego przepisy prawa np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

6)        Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W dowolnym momencie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to przetwarzania danych pozostawionych za zgodą: telefon, sms, mms, e-mail, poczta tradycyjna, w celu przedstawienia oferty handlowej, jak również realizacji zamówień sprzedaży.

7)        Możliwość wykorzystania danych osobowych przez PRACOWNIA MATERACY w innych celach

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi, realizacji transakcji, rozwiązywania zaistniałych problemów technicznych, odpowiedzi na pojawiające się pytania, do kontaktu związanego ze świadczonymi usługami. PRACOWNIA MATERACY będzie przetwarzać również dane osobowe zgodnie z wymogami prawa dla celów rachunkowych i podatkowych, jak również zapewnienia obsługi usług płatniczych. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PRACOWNIA MATERACY dane mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia przestrzegania zasad wewnętrznych, w tym przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom, obsługi próśb szczególnie gdy nie wiązane są z zaprezentowaną ofertą handlową lub zamówieniem sprzedaży, windykacji należności, prowadzenia postępowań mediacyjnych, sądowych i arbitrażowych, prowadzenia analiz statystycznych, oraz przechowywania danych dla celów archiwalnych i zapewnienie rozliczalności.

8)        Udostępnianie danych osobowych przez PRACOWNIA MATERACY innym podmiotom

PRACOWNIA MATERACY ma możliwość udostępniać dane osobowe podmiotom, wspierającym dla PRACOWNIA MATERACY w świadczeniu usług: montażowych, transportowych, płatniczych, konsultingowych, prawnych, audytowych, kurierskich. Dane mogą zostać również udostępnione przez PRACOWNIA MATERACY w celach reklamacyjnych np. producentom towarów. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, PRACOWNIA MATERACY może udostępnić te dane swoim Partnerom, z którymi zawarła umowę pośrednictwa w dostarczaniu informacji handlowych. Dane osobowe mogą zostać również przekazane organom publicznym walczącym z nadużyciami i oszustwami.

9)        Zobowiązania przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty

PRACOWNIA MATERACY zobowiązuje swoich partnerów/usługodawców do wykorzystywania powierzonych im danych w ściśle określonym przez PRACOWNIA MATERACY celu. Zobowiązani są oni również do stosownego zabezpieczenia tychże danych, jak również zachowania ich w tajemnicy.

10)     Uprawnienia PRACOWNIA MATERACY w zakresie przetwarzania danych osobowych

PRACOWNIA MATERACY zapewnia spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym: prawa dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia i profilowania. Można wyrazić również sprzeciw przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możliwe jest sprostowanie danych w przypadku zauważenia iż są one niekompletne, lub nieprawidłowe.

11)     Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie danych osobowych

a)        usunięcie danych: gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; w przypadku gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; w momencie zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych; dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

b)        ograniczenie przetwarzania danych: w przypadku sytuacji nieprawidłowych danych  można zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres pozwalający na ich sprawdzenie; gdy dane nie będą już potrzebne dla PRACOWNIA MATERACY ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia roszczeń lub obrony; gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby zostały usunięte.

c)        przeniesienie danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób autonomiczny.

12)     Sprzeciw i skargi wobec przetwarzania danych przez PRACOWNIA MATERACY

Zawsze istnieje możliwość sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez PRACOWNIA MATERACY. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PRACOWNIA  MATERACY do specjalnie wyznaczonego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13)     Okres przechowywania danych osobowych przez PRACOWNIA MATERACY

PRACOWNIA MATERACY przechowuje dane osobowe przez cały czas realizacji zamówienia sprzedaży, oraz ważności oferty handlowej. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 42 miesięcy od dnia złożenia oferty lub realizacji zamówienia w celu umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z ofertą lub zamówieniem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres gwarancji na produkty, w celu dokonywania możliwych czynności gwarancyjnych. Dane będą również przechowywane w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie treści marketingowych przekazywanych z pośrednictwem: telefon, sms, mms, e-mail, poczta tradycyjna, do czasu cofnięcia zgody. PRACOWNIA MATERACY może przechowywać dane osobowe przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów archiwizacyjnych, oraz statystycznych. Dane będą przechowywane przez okres w którym PRACOWNIA MATERACY zobowiązana jest do zachowania dokumentów zawierających dane osobowe w celu udokumentowania wymogów prawnych, oraz kontroli organów nadzorczych.

 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU W PRACOWNIA MATERACY

 

1)    Niniejsze Warunki Zakupu, Dostawy i Montażu Towarów (dalej jako "Warunki") zakupionych w salonie PRACOWNIA MATERACY Joanna Dżmełyk, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 32, 61-055, NIP: 728 244 86 65, e-mail: kontakt@pracowniamateracy.pl, telefon: 693 661 752, dalej jako PRACOWNIA MATERACY, obowiązują od 04.11.2019 r..

2)      Warunki stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy PRACOWNIA MATERACY, a Kupującym. Kupujący wraz z zawarciem umowy jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z Warunkami i że jest świadom, iż są one częścią umowy zawartej między nim a Sprzedawcą.

3)      Sprzedawca informuje, że towary zakupione w PRACOWNIA MATERACY przeznaczone są do użytku domowego, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane wykorzystaniem towarów do innych celów (komercyjnych lub niekomercyjnych).

4)     Ceny towarów określone są zgodnie z cennikiem PRACOWNIA MATERACY. Ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują transportu lub montażu. W przypadku określonych towarów (wielkogabarytowych) cena nie obejmuje także transportu towaru do sklepu (pkt. 7 lit. b), chyba że umowa stanowi inaczej.

5)        Zaliczka.

A.        Kupujący składając pisemne zamówienie, określa specyfikację towaru (rozmiar, kolor, tkanina, rodzaj materaca itp.) oraz termin dostawy. Pod formularzem zamówienia Kupujący składa swój podpis.

B.        Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata ceny lub co najmniej zapłata zaliczki w określonej wysokości.

a)   Zapłata zaliczki jest możliwa w gotówce, kartą lub przelewem. Zaliczkę uważa się za zapłaconą z chwilą wpływu środków na konto bankowe Sprzedawcy w przypadku przelewu, skutecznie dokonaną transakcję w terminalu płatniczym lub w chwili dokonania zapłaty gotówką.

b)  Zaliczka podlega zwrotowi jeżeli PRACOWNIA MATERACY nie ma możliwości dostarczenia lub wyprodukowania zamówionego towaru w oczekiwanej przez Klienta wersji lub w mocno opóźnionym terminie, a Kupujący nie akceptuje oferty alternatywnej.

c)    Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości minimum 50 % ceny zakupu – w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym oraz w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

d)   W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza salonem sprzedaży kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości do 100% ceny zakupu.

e)  Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny zakupu w przypadku zakupu któregokolwiek z poniżej wymienionych towarów z odroczonym terminem (przekraczającym terminy wskazane w pkt.11) dostawy na życzenie Kupującego - Strona 2 towary z promocji jednorazowych, towary promocyjne, towary z ekspozycji, towary wyprzedażowe.

f)    W przypadku zakupu towaru z odroczonym terminem dostawy na życzenie Kupującego, jest on również zobowiązany do uiszczenia opłaty za magazynowanie towaru. Opłata za magazynowanie określona jest w cenniku PRACOWNIA MATERACY. Własność sprzedanych towarów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny, a Sprzedawca przechowuje towar przez ustalony okres.

g)     Jeżeli na życzenie Kupującego termin dostawy ma być odroczony o ponad trzy miesiące od zapłaty zaliczki, Strony zawierają umowę przedwstępną sprzedaży, a Kupujący dokonuje zapłaty 100% ceny zakupu. Terminem zawarcia umowy przyrzeczonej jest termin, w którym nastąpić ma dostawa towaru.

h)      Termin dostawy jest ustalany przy zawarciu umowy sprzedaży i jest liczony od momentu zapłaty zaliczki.

6)   W przypadku zakupu towaru wraz z usługą dostawy, Kupujący odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie miejsca do którego towar ma być dostarczony. Kupujący może wybrać następujący sposób dostawy:

A.  Dostawa ekspresowa dla towarów małogabarytowych i materacy pakowanych próżniowo, zgodnie z cennikiem dostawy przewoźnika (kuriera).

B.     Dostawa ekspresowa dla wybranych towarów wielkogabarytowych, zgodnie z cennikiem dostawy przewoźnika (kuriera).

C.     Dostawa ekspresowa nie obejmuje łóżek oraz materacy niepakowanych próżniowo.

D.  Dostawa środkami transportu Sprzedawcy z możliwością montażu towarów, zgodnie z cennikiem obowiązującym w PRACOWNIA MATERACY.

E.     W przypadku zakupu łóżek Sprzedawca oferuje możliwość dostawy środkami transportu Sprzedawcy do miejsca wskazanego przez Kupującego.

F.     Kupujący określa miejsce dostawy bez wskazania daty i godziny dostawy. Kupujący jest informowany z wyprzedzeniem o dokładnej dacie i możliwej godzinie dostarczenia towaru przez Sprzedawcę.

G.      W przypadku towarów wielkogabarytowych, takich jak łóżka kontynentalne, materace niepakowane próżniowo o rozmiarach 180x200 lub większych, kupujący zobowiązuje się do wypełnienia kwestionariusza specyfikacji warunków dostawy. Kupujący wypełniając kwestionariusz oświadcza, iż znane mu są wymiary zakupionych towarów. Kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnej informacji o miejscu dostawy oraz udzielenia Sprzedawcy dostępu do miejsca dostawy w celu dokonania oceny, czy dostawa jest możliwa. Sprzedawca informuje, że z uwagi na wymiary niektórych produktów, dostawa może nie zostać zrealizowana. Okoliczność braku możliwości realizacji dostawy zgodnie z żądaniem Kupującego z uwagi na przyczyny nieleżące po stronie Sprzedawcy, nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy ani do żądania zwrotu zaliczki. W takim wypadku Kupujący/Odbierający obowiązany jest do wskazania czy przyjmuje przedmiot sprzedaży w miejscu dostawy lub może zlecić transport towaru do magazynu PRACOWNIA MATERACY. W przypadku zlecenia transportu do magazynu lub braku wskazania przez Kupującego jednej z powyższych opcji, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu, a następnie do poniesienia opłaty za magazynowanie.

7)        Odbiór osobisty.

A.     Kupujący ma prawo dokonać bezpłatnego odbioru materacy pakowanych próżniowo, poduszek i innych wybranych towarów małogabarytowych w sklepie Sprzedawcy, w terminie do 7 dni od poinformowania przez Sprzedawcę o gotowości do wydania towaru (informacja w formie e-mail lub SMS). W przypadku nieodebrania towarów w terminie, zamówienie jest anulowane, a wpłacona zaliczka jest zaliczana na poczet kosztów operacyjnych związanych z przygotowaniem i dostarczeniem towarów do salonu.

B.   W przypadku wybranych towarów wielkogabarytowych, Kupujący może dokonać ich odbioru w salonie, ponosząc koszt wydania towaru (koszt transportu towaru do sklepu). O powyższym fakcie, Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

8)        Zapłata ceny/Zastrzeżenie własności.

A.      Realizacja usługi montażu towarów możliwa jest po uregulowaniu całości ceny.

B.   Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia ceny (przeniesienie własności rzeczy pod warunkiem zawieszającym).

C.   Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

9)        Opóźnienie Kupującego z odbiorem.

A.      Jeżeli kupujący odmawia odbioru towaru lub jeżeli opóźnia się z odbiorem towaru, PRACOWNIA MATERACY naliczy opłatę za magazynowanie w wysokości wskazanej w cenniku, za każdą sztukę magazynowanego towaru (przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego).

B.     Opłata za magazynowanie jest naliczana od dnia wyrażenia chęci dostarczenia towaru przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący nie wyraża chęci odbioru towaru w zaproponowanym terminie.

C.      W zależności od wybranej formy dostawy towaru, Sprzedający wyznacza termin dostawy.

D.    Sprzedający może także żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki Kupującego w odbiorze – w szczególności w postaci kosztu transportu towaru do magazynu .

10)     Prawo do odstąpienia od umowy przez Sprzedającego.

Jeśli Kupujący nie dokonuje w terminie uiszczenia opłat za magazynowanie, a wysokość tych opłat wynosi co najmniej 30% ceny zakupu towaru, Sprzedający, z wyjątkiem przesłanek określonych przez prawo, jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący po bezskutecznym upływie wyznaczonego miesięcznego terminu przez Sprzedawcę do odbioru w dalszym ciągu odmawia odbioru towaru lub opóźnia się z odbiorem towaru (zwłoka w wykonaniu zobowiązania).

11)     Czas realizacji zamówienia.

A.    Jeśli niniejsze Warunki lub umowa nie stanowią inaczej, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od zapłaty zaliczki lub ceny.

B.    PRACOWNIA MATERACY informuje, że w przypadku towarów znajdujących się na stanie magazynowym, termin realizacji zamówienia przeważnie wynosi ok. 4 tygodnie od zapłaty zaliczki lub ceny.

C.    W przypadku promocji jednorazowych, towarów promocyjnych, towarów z ekspozycji i towarów wyprzedażowych termin realizacji zamówienia określony w warunkach danej promocji. Termin ten przeważnie wynosi ok. 4 tygodni od daty zapłaty zaliczki pod warunkiem dostępności przedmiotu zamówienia na stanie magazynowym

D.      W przypadku towarów, które nie są dostępne na stanie magazynowym, termin realizacji zamówienia jest zawsze wydłużony o okres produkcji/dostawy towaru przez producenta.

E.  W przypadku zamówienia łączonego (towar dostępny na stanie magazynowym + towar niedostępny na stanie magazynowym) – dostawa zamówienia realizowana jest jednocześnie. Termin realizacji zamówienia jest zawsze wydłużony o okres produkcji/dostawy któregokolwiek towaru z zamówienia.

F.      Termin realizacji zamówienia jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru zamówionego towaru w salonie PRACOWNIA MATERACY, magazynie PRACOWNIA MATERACY lub gotowości dostawy do Kupującego.

G.    O ewentualnym opóźnieniu i nowym terminie realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany - drogą mailową lub telefoniczną lub poprzez wiadomość tekstową SMS - (o ile wyraził zgodę na daną formę kontaktu) lub pocztą tradycyjną.

12)     Dostawa/Odbiór towaru.

A.  Kupujący powinien potwierdzić odbiór towaru w pisemnym protokole dostawy oraz liście przewozowym lub innym dokumencie. Kupujący w momencie przyjęcia towaru powinien rzecz dokładnie zbadać, a w szczególności zbadać czy przesyłka nie doznała ubytku, uszkodzenia lub utraty. W przypadku jeśli Kupujący, nie będący Konsumentem, stwierdzi wady przy dostawie, a nie wskaże ich w protokole dostawy, liście przewozowym lub innym dokumencie, Kupujący traci uprawnienia do dochodzenia roszczeń za te wady z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

B.   W przypadku sprzedaży produktów używanych, z ekspozycji, Sprzedawca nie odpowiada za wady, o których istnieniu Kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy. W przypadku towarów używanych okres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne może zostać skrócony, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy.

13)     Odpowiedzialność za wady i reklamacje.

A.   Szczegółowa odpowiedzialność Sprzedawcy i uprawnienia Kupującego określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.), Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.), a w przypadku udzielonej gwarancji – także oświadczenie gwarancyjne.

B.    Wymiary ram, materacy, den, pościeli mogą posiadać odchyłki od wymiarów nominalnych, zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Różnica w wymiarach lub składzie materiałowym towarów w ramach określonej tolerancji nie jest wadą towarów i nie stanowi podstawy dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

C.     Jeżeli Kupujący świadomie dokonał zakupu towarów niekompatybilnych lub częściowo kompatybilnych, brak kompatybilności nie jest wadą towarów i nie stanowi podstawy dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

14) Odstąpienie od umowy przez Kupującego i Zwroty.

A.     Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach wynikających z przepisów prawa, wskazanych w niniejszych Warunkach lub w umowie.

B.      Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Termin liczony jest od dnia następnego, po dniu w którym klient otrzymał towar. W przypadku odstąpienia kupujący zobowiązany jest do wysłania na adres e-mail: kontakt@pracowniamateracy.pl , własnoręcznie napisanego oświadczenia o odstąpieniu, z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.

C.    W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu) przez Kupującego przed realizacją i dostawą/odbiorem przedmiotu zamówienia, PRACOWNIA MATERACY ma prawo zatrzymania zapłaconej przez Kupującego zaliczki lub ceny.

D.     Kupujący pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na Kupującym spoczywa również obowiązek zabezpieczenia towaru na czas transportu. W przypadku zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, lub uszkodzenia towaru podczas transportu zwracanego towaru PRACOWNIA MATERACY zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów zakupu pomniejszone o kwotę utraty wartości towaru. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem towaru.

15) Informacja o ochronie danych osobowych.

A.    W przypadku zbierania danych osobowych, PRACOWNIA MATERACY podczas pozyskiwania takich danych, udziela wszelkich informacji na temat przetwarzania danych, wymaganych przez obowiązujące przepisy.

B.   Kupujący obowiązany jest do poinformowania PRACOWNIA MATERACY o wszelkich zmianach danych, które udostępnione zostały Sprzedającemu.

16)      Inne dane.

A.  Kupujący nie jest uprawniony, bez zgody Sprzedającego, do przeniesienia roszczenia w stosunku do Sprzedającego wynikającego z umowy sprzedaży na osobę trzecią.

B.    Umowa sprzedaży nie wymaga formy pisemnej. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia całości ceny (przeniesienie własności rzeczy pod warunkiem zawieszającym). Szczególne uzgodnienia z Kupującym zawarte na piśmie w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed tymi postanowieniami niniejszych Warunków, które byłyby z nimi w konflikcie.